Work Smart with SmartSheet

Đăng ký học online - Quản lý dự án truyền thông Digital-Social/PR trên nền tảng SmartSheet

Xin chào các anh chị, khóa học này đề cập đến việc sử dụng platform SmartSheet www.smartsheet.com để hoạch định 4 bước “Plan - Organize - Execute - Measure” (P.O.E.M.) của các dự án truyền thông Digital-Social/PR nhìn từ góc độ Client.

Với kinh nghiệm sử dụng nền tảng SmartSheet trong nhiều năm (cả ở phía Client lẫn Agency), tôi tin có thể giúp các anh chị tận dụng được platform này.

- Nguyễn Đức Minh Tâm (Mr.)

Home

I provide SmartSheet solution to support you Work Smart in the digital age.